Etický kódex členov

divider

                                   

                                                                              KÓDEX SPRÁVANIA SA ČLENA JUDO CLUBU AŠK Slávia Trnava

Týmto sa zaväzujem a sľubujem na svoju česť, že podporím JUDO CLUB AŠK Slávia Trnava tým, že sa budem usilovať o dodržanie Kódexu správania sa džudistu v nasledovných bodoch:

1) Budem sa riadne zúčastňovať tréningov podľa stanoveného rozpisu a turnajov, na ktoré budem nominovaný/á. Svoju neúčasť na tréningu a na turnaji z vážnych dôvodov ospravedlním u trénera vopred alebo bez zbytočného odkladu na nasledujúcom tréningu.

2) Pri komunikácii s ostatnými džudistami, trénermi, divákmi, rozhodcami a rodičmi budem používať vhodný jazyk, primeraný tón reči a budem ich rešpektovať. Nebudem používať vulgárne a hanlivé gestá alebo slová.

3) Do dojo vchádzam upravený/á a pokloním sa vždy pred vstupom do dojo, na tatami, súperovi pred aj po zápase (randori) a trénerovi pred aj po komunikácii s ním.

4) Budem čestný/á, skromný/á a budem jednať v duchu pravidiel fair play či už vyhrám alebo prehrám. Nebudem klamať, podvádzať a kradnúť.

5) Nebudem podporovať alebo užívať alkoholické nápoje, drogy, tabakové výrobky alebo zakázané podporné látky na zvýšenie výkonu, zlepšenie koncentrácie či chudnutie.

6) Budem sa snažiť, aby som sa správal/a ohľaduplne, bezpečne a nikoho vrátane seba nebudem chcieť úmyselne zraniť. Nebudem sa posmievať, urážať, šikanovať ani inak psychicky alebo fyzicky ubližovať iným. Som si vedomý, že porušenie tohto bodu je vážnym porušením stanov klubu so sankciou podmienečného vylúčenia z JUDO CLUBU AŠK Slávia Trnava.

7) Na tréningy, zrazy, súťaže a sústredenia budem chodiť včas.

8) Budem sa starať o osobnú hygienu ( pravidelné strihanie nechtov ), ako aj o čistotu svojho džudo-gi, tatami a dojo.

9) Budem pomáhať ostatným, aby sme sa stali nielen lepšími džudistami, ale aj lepšími ľuďmi.

10) K zapožičanému mikrobusu, šatniam, k vybaveniu telocvične, tatami, náradiu a cvičebným pomôckam sa budem správať s najvyššou úctou, tak aby nám slúžili čo najdlhšie.

11) Nebudem sa zúčastňovať džudo tréningov v iných kluboch a samostatne štartovať na  súťažiach bez vopred daného súhlasu trénera. Som si vedomý, že porušenie tohto bodu je vážnym porušením stanov klubu so sankciou podmienečného vylúčenia z JUDO CLUBU AŠK Slávia Trnava. Pri kolízii ligových súťaží budem štartovať výlučne za oddiel JUDO CLUB AŠK Slávia Trnava.

12) Ak sa dopočujem alebo stanem svedkom porušenia niektorého z týchto bodov, oznámim to hneď trénerovi, alebo vedeniu klubu.

13) Okrem klubového kódexu JUDO CLUBU AŠK Slávia Trnava sa budem riadiť kódexom správania sa džudistu, ktorý vytvoril zakladateľ džuda prof. Džigoro Kano.

 

 

                                                                                                ETICKÝ KÓDEX RODIČA

Týmto sa zaväzujem a sľubujem na svoju česť, že podporím JUDO CLUB AŠK Slávia Trnava tým, že sa budem usilovať o dodržanie Etického kódexu rodiča v nasledovných bodoch:

1) Zostanem vždy v priestore pre divákov.

2) Nechám trénera vykonávať jeho prácu.

3) Počas tréningu nebudem prítomný v telocvični, pokiaľ to nepovolí tréner.

4) Počas tréningu je možné sa zdržovať iba na chodbe pri šatniach.

5) Počas turnaja, tréningov a sústredení sa vyvarujem hanlivých komentárov na trénerov, rozhodcov, športovcov, rodičov.

6) Nebudem koučovať ( vydávať trénerské pokyny) svojho syna alebo dcéru počas turnaja a tréningov.

7) V priebehu turnaja a tréningov nebudem konzumovať alkohol a na turnaj môjho syna alebo dcéry neprídem v podnapitom stave.

8) Budem povzbudzovať celý tím.

9) Svojmu dieťaťu ukážem záujem a prejavím mu podporu.

10) Budem kontrolovať svoje emócie.

11) Pomôžem, pokiaľ ma o to tréner alebo rozhodca požiada.

12) Budem dodržiavať trénerom stanovený počet súťaží a akcií na sezónu.

13) Budem vždy rešpektovať trénerove rozhodnutia.

14) Svojvoľné preradzovanie detí do vyšších vekových alebo hmotnostných kategórií počas turnaja je porušením pravidiel súťaženia džuda a zároveň ohrozením zdravia môjho dieťaťa.

15) O účasti dieťaťa na skúškach technickej vyspelosti rozhodujú tréneri. Skúšky technickej vyspelosti ( skr. STV) sa konajú zvyčajne na konci daného školského roka. Dieťa môže absolvovať skúšku (STV) aj mimo tohto termínu, ak tréneri usúdia, že je to vhodné a dieťa je pripravené skúšku úspešne absolvovať.

16) Moje dieťa nie je malý dospelý.

 

 

     ETICKÝ KÓDEX TRÉNERA

Týmto sa zaväzujem a sľubujem na svoju česť, že podporím JUDO CLUB AŠK Slávia Trnava tým, že sa budem usilovať o dodržanie Etického kódexu trénera v nasledovných bodoch:

1) Nebudem dávať prednosť víťazstvu pred hodnotami, ktoré súvisia s rozvojom charakteru športovca.

2) Budem sa snažiť byť najlepším vzorom etického a morálneho chovania.

3) Budem bojovať proti užívaniu dopingu, drog, alkoholu a tabaku.

4) Budem vytvárať súlad medzi školským vyučovaním a tréningom.

5) Budem sa snažiť čo najlepšie ovládať súťažné pravidlá džuda, učiť ich zverencov a trvať na ich dodržiavaní.

6) Budem aktívne prispievať k zlepšovaniu vzťahov.

7) Budem podporovať a rešpektovať rozhodcov. Verejná kritika rozhodcov, iných trénerov alebo pretekárov je neetická.

8) Budem udržovať priateľské vzťahy s inými trénermi a to pred, počas i po zápase.

9) Pri trénovaní a výchove džudistov sa budem riadiť mottom: „ Športovec na prvom mieste – víťazstvo na druhom“.

10) Budem dodržiavať etický kódex džudistu, ktorý vytvoril zakladateľ džuda prof. Džigoro Kano.